Ogólne Warunki Sprzedaży
 • Definicje użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży
 1. Ogólne warunki sprzedaży zwane dalej OWS: zbiór praw i obowiązków stron tj. Sprzedawcy i Klientów, którzy zawierają umowę sprzedaży w ramach Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Klient: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.
 3. Sprzedawca: Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk, NIP:7941720919, REGON: 180933172, zarejestrowany w CEIDG.
 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  1. Firma: Grupa Damian Zięba;
  2. Adres: Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk;
  3. Telefon: 795 776 626
  4. E-Mail: sklep@szymiga.pl
 5. Sklep internetowy (Sklep): serwis internetowy dostępny pod www.szymiga.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia
 6. Towar: produkty prezentowane w Sklepie Internetowym.
 7. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, złożone w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, komunikatorów, telefonicznie, faksem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy
 8. Czas realizacji Zamówienia: czas w jakim złożone przez Klienta Sklepu Zamówienie zostanie skompletowane i przekazane do doręczenia wybraną formą dostawy.
 9. Potwierdzenie Zamówienia: oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera w szczególności:
  1. Łączną cenę Towaru;
  2. Koszty wysyłki;
  3. Termin realizacji Zamówienia;
  4. Sposób i termin zapłaty;
  5. Miejsce i termin dostawy Towaru;
 10. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93).
 11. Umowa sprzedaży: umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem.
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejsze OWS dotyczą Umowy sprzedaży zawieranej w sposób określony w § 1 pkt 11 zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem dotyczących Towarów dostępnych w Sklepie.
 2. Przez niniejsze OWS Sprzedawca spełnia wymogi prawne określone w art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 3. Niniejsze OWS stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, komunikatorów, telefonicznie, faksem lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy.
 4. OWS są dostępne dla Klientów na stronie internetowej Sprzedawcy, można je również otrzymać pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem komunikatora.
 5. OWS to umowne uregulowanie, które wiąże strony umowy sprzedaży.
 6. Inne ustalenia pomiędzy stronami, które zostały potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed OWS.
 • Zawarcie umowy
 1. Aby Umowa sprzedaży została skutecznie zawarta konieczne jest spełnienie łącznie następujących warunków:
  1. Złożenie Zamówienia w sposób jasny i zrozumiały za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonicznie, faksem, lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy;
  2. Potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę;
  3. Przesłanie przez Klienta oświadczenia o zaakceptowaniu postanowień OWS;
  4. Zatwierdzenie przez Klienta sposobu, terminu i miejsca dostawy zamawianego Towaru oraz łączną cenę Towaru i kosztów wysyłki, a także sposób uiszczenia zapłaty.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta powinno zawierać w szczególności:
  1. Nazwę zamawianego Towaru;
  2. Ilość zamawianego Towaru;
  3. Kolor zamawianego Towaru;
  4. Dane teleadresowe do kontaktu z Klientem;
  5. Sposób, termin i miejsce dostawy zamawianego Towaru w szczególności dokładny adres Klienta;
  6. Nazwę lub Firmę Klienta;
  7. NIP lub odpowiednik Klienta;
  8. Kod SKU Towaru;
 3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem Zamówienia, zawierającą potwierdzenie jego wszystkich istotnych elementów, a w szczególności:
  1. Ilość i rodzaj zamówionego Towaru;
  2. Specyfikację Towaru w przypadku rzeczy wyprodukowanej według specyfikacji Klienta lub służącej zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  3. Łączną kwotę do zapłaty wraz z kosztami przesyłki i sumą uznanych rabatów (jeżeli takie są).
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z postanowieniami OWS.
 • Realizacja Zamówienia
 1. Sprzedawca sumiennie realizuje zamówienia złożone przez Klientów według kolejności ich zgłoszenia;
 2. Czas realizacji Zamówienia i dostawy dla każdego Klienta są określone w zakładce: dodatkowe informacje szczegółowo na stronie każdego dostępnego w Sklepie Towaru. Czas realizacji Zamówienia obejmuje w szczególności czas przygotowania zamówienia (kompletowanie, pakowanie oraz wykonanie Towaru). Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy;
 3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji Zamówienia w wyżej określonym terminie, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem bez zbędnej zwłoki w celu ustalenia innego terminu realizacji Zamówienia, zmiany sposobu doręczenia i innych.
 4. Kolory poszczególnych tkanin, skór i innych materiałów obiciowych prezentowanych na stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych, co wynika ze zróżnicowania dostępnego sprzętu komputerowego oraz aparatów komórkowych i innych urządzeń, a także ich jednostkowych ustawień, przede wszystkim karty graficznej i monitora lub wyświetlacza.
 5. Klient na życzenie może otrzymać próbki skór, tkanin i innych materiałów obiciowych, które są prezentowane na wzornikach na stronach Sprzedawcy z zastrzeżeniem, że mogą one nieznacznie różnić się od materiału wykonania produktu finalnego w szczególności ze względu na serię produkcyjną, zmiany maszyn i urządzeń oraz inne czynniki niezależne od Sprzedawcy.
 6. Otrzymane na życzenie Klienta próbki skór, tkanin i innych materiałów obiciowych należy odesłać na adres Sprzedawcy, w razie nieodesłania przez Klienta próbek na właściwy adres Klient zostanie obciążony kosztami materiałów.
 • Dostawa
 1. Dostawa Towarów jest ograniczona odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, przesyłką paletową dłużycową. Koszty dostawy wskazane są w zakładce Informacje o dostawie. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Koszty przesyłki uzależnione są od ilości zamawianych towarów, ich gabarytów, a także kraju, do którego są wysyłane oraz wybranego przez Klienta Sklepu sposobu wysyłki.
 • Ceny i metody płatności
 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
  1. Przelewem na numer konta bankowego;
  2. Płatnością w systemie DOTPAY;
  3. Zapłata kartą płatniczą kredytową: Visa, Visa Electron, MasterCard.
 • Rękojmia za wady
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego Towaru.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od obowiązku rękojmi za wady, jeżeli Kupujący wiedział o jej istnieniu w chwili zawierania umowy.
 3. Jeżeli sprzedany Towar posiada wadę Kupujący może żądać od Sprzedawcy obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
 4. Powyższe żądanie przedawnia się z upływem jednego roku od dnia stwierdzenia wady, chyba że Kupującym jest Konsument.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada za wady tylko jeśli zostaną one stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 • Odstąpienie od umowy
 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od objęcia przez niego Towaru w posiadanie odstąpić od tej umowy bez podawania przyczyny odstąpienia.
 2. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo określone w pkt 1 bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem art. 33 i art. 34 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 3. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy wspomnianej w pkt 1 uważa się ją za niezawartą, zaś Sprzedawca jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich zrealizowanych przez niego płatności w tym kosztów dostawy.
 4. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy uzupełniając formularz i odsyłając na adres Sprzedawcy listem lub zeskanowany mailem, przez komunikator lub SMS-em.
 5. Do skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy jedynie wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w jednym z wyżej wymienionych w § 8 pkt 5 sposobów.
 6. Do zachowania terminu określonego w pkt 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem przed jego upływem.
 7. Sprzedawca najszybciej jak to możliwe poinformuje Kupującego będącego Konsumentem o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i dostarczy mu informacji na temat sposobu zwrotu towaru i w miarę możliwości odpowie na wszystkie pytania Kupującego.
 8. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy przez Klienta będącego Konsumentem jest zobowiązany zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta będącego Konsumentem może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania.
 10. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar sprzedawcy lub przekazać go osobie do tego upoważnionej przez Sprzedawcę nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru.
 11. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Towar należy dostarczyć na adres Sprzedawcy określony w § 1 pkt 4 ppkt b.
 13. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikający z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 14. Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm.) m.in.:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Postanowienia końcowe:
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz.93 ze zm.), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, analizowania naszego ruchu. Więcej...
Ustawienia Ciasteczek
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://wygodnysen.pl.

Nasza polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO WYGODNY SEN
 • Postanowienia ogólne:
  1. Akt ten stanowi załącznik do Regulaminu. Określa zasady, sposób przetwarzania i metody ochrony danych osobowych powierzanych nam przez Klientów Sklepu podczas korzystania z jego usług. Zawarte są w nim także zasady wykorzystywania plików Cookies;
  2. Niniejszy dokument stanowi potwierdzenie przestrzegania przez nas zasad dotyczących ochrony danych osobowych i innych przepisów, które wprowadza Ustawa z dnia 10 maja 2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  3. Osoba, której dane osobowe przetwarzamy może zwrócić się do nas w celu uzyskania wszelkich informacji na temat sposobu w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe;
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania środków technicznych, które zapewniają właściwą ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczają je przed udostępnianiem ich nieupoważnionym osobom trzecim, uzyskaniem i wykorzystaniem ich w niewiadomym celu przez nieupoważnione do tego osoby, oraz ich przypadkową zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
  5. Zgodnie z określonymi w Regulaminie i niniejszym akcie zasadami posiadamy Państwa dane na wyłączność, jednak może on być powierzony innym podmiotom, których zadaniem jest realizacja Zamówienia, a także podmiotom, za pośrednictwem których dokonuje się płatności oraz podmiotom odpowiedzialnym za transport i przesyłkę Zamówienia, a które gromadzą, przechowują i przetwarzają dane zgodnie z obowiązującymi je Regulaminami. Dostęp do Państwa danych osobowych powyższym podmiotom jest udzielany jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji usług.
  6. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, na jakie wyrazili Państwo zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamieszczonym w serwisie lub w inny oczywisty sposób. Przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub wymóg realizacji usług, która została zamówiona w naszym Sklepie.
 • Zasady prywatności:
  1. Administratorem Państwa danych jest Grupa Damian Zięba, Plac Targowy 13, 37-300 Leżajsk, mail: sklep@wygodnysen.pl, tel.: 795 776 626
  2. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do:
   1. Kontroli i nadzorowania przetwarzania danych osobowych, dla których Sprzedawca prowadzi zbiór danych osobowych klientów Sklepu;
   2. Uzyskania od Sprzedawcy informacji na temat istnienia takiego zbioru i prowadzenia przez go przez Sprzedawcę;
   3. Uzyskania informacji w ogólnie zrozumiałej treści i formie tych danych;
   4. Ustalenia administratora danych, jego siedziby, adresu i nazwy, a w sytuacji, gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej nazwiska, imienia i miejsca zamieszkania;
   5. uzyskania informacji o zakresie, celi, sposobie i czasie przetwarzania danych ujętych w tym zbiorze;
   6. poznania źródła pochodzenia danych, które jej dotyczą, z wyjątkiem sytuacji, w której administrator jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy niejawnych informacji lub do zachowania a\tajemnicy zawodowej;
   7. żądania zaktualizowania, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, ich czasowego zawieszenia lub usunięcia, jeśli są one nieaktualne, niekompletne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już niepotrzebne do realizacji celów, dla których je zebrano;
  3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w treść danych osobowych przetwarzanych przez administratora, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Administrator jest zobowiązany do uaktualniania, uzupełniania, sprostowywania danych, ich trwałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i natychmiast po zgłoszeniu, chyba że odrębne przepisy prawa określają tryb uaktualnienia, uzupełnienia lub sprostowania dotyczące żądania.
  4. Klient finalizując zamówienie wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000) Dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w sytuacjach wymaganych prawem albo niezbędnych do realizacji składanego Zamówienia.
  5. Użytkownik ma prawo do powiadomienia administratora, gdy:
   1. nie chce już otrzymywać od administratora informacji ani wiadomości w jakiejkolwiek treści lub formie;
   2. chce usunąć, zaktualizować lub poprawić swoje dane znajdujące się w zbiorze administratora
   3. chce otrzymać kopię swoich danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora
   4. chce zgłosić naruszenia lub nienależyte przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych osobowych.
 • Cel i zakres gromadzenia danych osobowych:
  1. Zebrane dane osobowe przetwarzamy jedynie w celu realizacji usług, a także w celach księgowych, takich jak:
   1. zawarcie umowy, odstąpienia od umowy i reklamacji;
   2. złożenie zamówienia;
   3. wystawienie faktury VAT lub innego dokumentu zakupu;
   4. monitorowanie ilości odwiedzin na naszych stronach internetowych;
   5. płatności internetowe;
   6. zbieranie statystyk do ustalenia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszych stron;
   7. analizy liczby anonimowych uczestników naszych stron;
   8. analizy opcji kontaktu;
   9. wykorzystania narzędzi do komunikacji mailowej i telefonicznej;
   10. powiązanie z portalami społecznościowymi
   11. sprawowanie kontroli nad częstotliwością pokazywania użytkownikom wybranej treści;
  2. Zakres danych osobowych użytkowników, które są zbierane, przechowywane i przetwarzane przez administratora:
   1. nazwisko i imię;
   2. adres zamieszkania;
   3. adres do doręczeń;
   4. numer NIP;
   5. adres e-mail;
   6. numer telefonu;
   7. datę urodzenia;
   8. PESEL;
   9. informacje o używanej przeglądarce internetowej;
   10. inne dane własnowolnie przekazane przez użytkowników;
  3. Podanie wyżej wymienionych danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do procesu realizacji usług.
  4. Zebrane przez administratora dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane w celach:
   1. realizacji obowiązków określonych przepisami prawa przez zbieranie informacji o niepożądanych działaniach;
   2. marketingu bezpośredniego
   3. archiwizacji kampanii reklamowych
   4. nieodłącznie związanych z koniecznością zapewnienia Państwu udziału w akcjach związanych z Serwisem;
   5. sprawdzenia jakości usług świadczonych na naszych stronach, potrzebnych do prowadzenia statystyk rynkowych oraz w celach profilowania użytkowników;
   6. handlowych i promocyjnych, jednak zgoda na przetwarzanie w ten sposób Państwa danych osobowych jest każdorazowo dobrowolna i nie ma wpływu na korzystanie z usług świadczonych na naszej stronie.
  5. Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do serwerów mieszczących się w kraju innym niż zamieszkany przez użytkownika lub podmiotów powiązanych, stron trzecich, których siedziba mieści się w innych krajach, w celu przetwarzania przez nie w naszym imieniu danych osobowych zgodnie z przepisami niniejszej Polityki prywatności i przepisami prawa, innymi regulacjami i zwyczajami odnoszącymi się do ochrony danych.
  6. Państwa dane osobowe są przez nas przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędnie konieczne dla właściwej jakości świadczenia usług i obsługi, zależnie celu i trybu ich pozyskania przechowujemy je na czas trwania obsługi oraz po jej zakończeniu w celach:
   1. realizacji obowiązków będących konsekwencją obowiązujących przepisów prawa, przepisów rachunkowych i podatkowych;
   2. działań marketingowych – na okres trwania umowy lub udzielenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych – do momentu zakończenia działań powiązanych z obsługą transakcji, wniesienia przez Państwa sprzeciwu co to takiego sposobu przetwarzania lub wycofania zgody;
   3. działalność operacyjna – trwająca do momentu przedawnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia RODO, a także przepisów krajowych dotyczących tej materii, która ma na celu wykazanie rzetelności w przetwarzaniu danych;
 • Polityka Cookies:
  1. W celu zgromadzenia danych Użytkownika automatycznie zbieramy informacje znajdujące się w plikach Cookies. Pliki sesyjne są przechowywane na końcowym urządzeniu Użytkownika do momentu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub przeglądarki, natomiast pliki stałe są przechowywane na tymże urządzeniu przez czas oznaczony w parametrach plików Cookies lub do momentu, kiedy Użytkownik je usunie;
  2. Pliki Cookies racjonalizują i dopasowują stronę i jej ofertę do potrzeb Użytkowników, dzięki działaniom zmierzającym do tworzenia statystyk odsłon i zapewnienia bezpieczeństwa. Są one niezbędne do utrzymania sesji po opuszczeniu strony;
  3. Dane zawarte w plikach Cookies są przetwarzane przez Administratora zawsze, gdy strona jest odwiedzana w celach:
   1. racjonalizacji korzystania ze strony
   2. odróżniania zalogowanych w danej chwili Usługobiorców
   3. wykorzystywania danych o zainteresowaniach i danych demograficznych w raportach Analytics;
   4. tworzenia marketingowych list zgodnie z informacjami o ukierunkowaniach, działaniach i systemie korzystania zainteresowanych ze Strony, a także zbieranie danych demograficznych, a później udostępnianie tych list w AdWords i Facebook Ads;
   5. dostosowania grafiki, wariantów wyboru oraz innej zawartości Strony zależnych od preferencji Użytkowników;
   6. tworzenia elementów danych na podstawie zainteresowań, upodobań w wyborze, informacji demograficznych;
   7. zapamiętywania uzupełnianych manualnie i automatycznie zamieszczanych danych z arkusza Zamówienia lub podanych danych logowania;
   8. zbierania i analizy anonimowych statystyk dotyczących sposobu korzystania ze strony w panelu administracyjnym oraz gogle analytics;
  4. W każdej chwili Użytkownik może zablokować i skasować zbieranie plików Cookies za pomocą swojej przeglądarki;
  5. Zablokowanie możliwości zbierania plików Cookies na urządzeniu Użytkownika może zakłócić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji strony, Użytkownik jest w pełni uprawniony do takich działań, jednak musi być świadomy wynikających z nich konsekwencji;
  6. Jeżeli Użytkownik nie używania plików Cookies w wyżej opisanym celu, może w każdej chwili usunąć je ręcznie
  7. Więcej informacji o plikach Cookies dostępne jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej
 • Prawa i obowiązki:
  1. Administrator ma prawo, a w określonych prawem przypadkach również ustawowy obowiązek do przekazania wszystkich lub wybranych informacji związanych z danymi osobowymi organom władzy publicznej lub osobom trzecim, które zażądają udzielenia takich informacji na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa;
  2. Użytkownik ma prawo do wglądu do treści sowich danych osobowych, które udostępnia, może je w każdym czasie poprawiać, uzupełniać, żądać usunięcia lub zaprzestania przetwarzania bez podawania przyczyny. Aby zrealizować swoje prawa Użytkownik może zawiadomić administratora przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej lub w inny sposób dostarczyć swoje żądanie;
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na zasadach:
   1. zgody, a szczególnie zgody na marketing;
   2. wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem;
   3. usprawiedliwionym interesie administratora danych;
   4. obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  4. Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są na zasadach:
   1. Zgody, a szczególnie zgody na marketing
  5. Użytkownik żądając usunięcia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych powinien liczyć się z możliwością całkowitego braku realizacji usług albo ich poważnego ograniczenia.
 • Zasady bezpieczeństwa:
  1. Każdy Użytkownik winien troszczyć się o bezpieczeństwo własnych danych i urządzeń, dzięki którym uzyskuje dostęp do sieci Internet, a w szczególności zainstalować program antywirusowy z regularnie aktualizowaną bazą wirusów, przeglądarkę internetową z włączoną zaporą sieciową oraz regularnie aktualizowany system operacyjny i programy na nim zainstalowane;
  2. Użytkownik powinien zabezpieczyć dane dostępowe do usług oferowanych w sieci Internet w sposób niedostępny i niemożliwy do włamania z poziomu sieci Internet;
  3. Zachowanie należytej staranności i przezorności podczas otwierania załączników lub odnośników w wiadomościach mailowych wątpliwego pochodzenia lub z folderu SPAM;
  4. W przeglądarce internetowej poleca się stosowanie filtrów antyphishingowych, które służą weryfikacji, czy wyświetlana strona jest prawdziwa i nie stanowi narzędzia służącego wyłudzaniu informacji;
  5. Pobieranie i instalowanie plików pochodzących z niezweryfikowanych stron lub miejsc o wątpliwej reputacji
  6. Domowa sieć bezprzewodowa Wi-Fi powinna być opatrzona bezpiecznym, trudnym do odgadnięcia bądź złamania hasłem, należy unikać oczywistych lub łatwych do odgadnięcia wzorów czy ciągów znaków.
 • Korzystanie z wtyczek Social Media:
  1. Wtyczki plug-in mogą być umieszczone na naszych stronach, usługi z nimi związane są dostarczane przez odpowiednie firmy, od których pochodzą.
  2. Wtyczka przekazuje swojemu dostawcy wyłącznie informacje dotyczące tego, do których stron i w jakim czasie Użytkownik miał dostęp. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na portalu społecznościowym podczas przebywania lub oglądania naszej strony, wówczas dostawca może łączyć jego preferencje, zainteresowania i inne dane uzyskane przez jakąkolwiek interakcję Użytkownika ze stroną (np. dodanie komentarza, wpisanie nazwy profilu w wyszukiwaniach). Takie informacje zostaną także przekazane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy;
  3. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronach portali społecznościowych, z których Użytkownik korzysta;
  4. W celu uniknięcia zarejestrowania wizyty na koncie Użytkownika przez portal społecznościowy na naszej stronie internetowej należy przed rozpoczęciem jej oglądania wylogować się ze swojego konta.
Save settings
Ustawienia Ciasteczek